Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol

Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol

 

Pa fath o arweinydd fydd arnom ei h/angen yng Nghymru ymhen 30 mlynedd?  Beth fydd y galwadau ar wasanaethau cyhoeddus yn y dyfodol? Beth fydd natur ein tirweddau amgylcheddol, diwylliannol, cymdeithasol a gwleidyddol yn y dyfodol? Ai chi yw’r person i arwain Cymru i’r dyfodol?

Mae’r Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi i arweinyddion ifanc yng Nghymru’r sgiliau angenrheidiol i wynebu heriau’r dyfodol. Yn ystod y rhaglen hon byddwch yn herio dulliau presennol o feddwl drwy fentora i’r chwith ac yn cydweithio gydag arbenigwyr a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ar yr heriau mwyaf dwys sy’n wynebu Cymru heddiw ac yn y dyfodol. Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i adeiladu’r sgiliau, gwybodaeth, a’r rhwydweithiau sydd arnoch eu hangen i wneud penderfyniadau ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Amdanoch Chi

A ydych chi’n byw neu’n gweithio yng Nghymru? A ydych chi’n teimlo’n angerddol am ymgysylltu â’ch cymuned leol? A oes gennych syniadau ac a ydych yn dymuno gwneud gwahaniaeth? A ydych chi’n dymuno gwneud effaith ar wella gwasanaethau yng Nghymru?

Os felly, byddem wrth ein bodd i glywed oddi wrthych. Os gwelwch yn dda cofrestrwch eich diddordeb ar waelod y dudalen hon i dderbyn ffurflen gais.

 

Y Rhaglen

Rhaglen beilot yw Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol sydd i’w lansio’n gynnar ym mis Rhagfyr 2019. Rhaglen bartneriaeth yw hon o dan arweiniad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.

Dros y 10 mis o Ionawr-Hydref 2020 byddwch yn cyrchu sesiynau gwybodaeth a sgiliau drwy gyfrwng porth dysgu ar-lein, ni waeth beth yw eich lleoliad. Byddwch yn cyfarfod â’ch carfan mewn sesiwn wyneb yn wyneb rhyw 1-2 waith y mis, a bydd lleoliad ar gyfer y sesiynau hyn yn amrywio. Bydd yr elfen ar-lein yn gofyn am ymrwymiad o 4-9 awr bob mis i gwblhau trafodaethau grŵp, tasgau a myfyrdodau.

Byddwch yn medru cyrchu cyfleoedd interniaeth gyda sefydliad corff cyhoeddus, ac yn mynychu ysgol haf ar arweinyddiaeth.

Byddwch yn dysgu a gweithio ochr yn ochr â 17 o gyfranogwyr eraill o ystod amrywiol o gefndiroedd, sectorau a meysydd gwaith. Yn ystod y rhaglen byddwch yn:

  • Mynd tu cefn i ddrysau caeëdig a dod i adnabod prif arweinwyr Cymru, gan ddarganfod sut y maent yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnoch chi.
  • Archwilio, ymchwilio a thrafod yr heriau macro a micro sy’n wynebu Cymru (ar lefel cenedlaethol a rhyngwladol).
  • Mynychu gweithdai ymarferol megis: Deall eich Hunan ac Eraill, Tueddiadau a Senarios y Dyfodol, Dylanwadu ar eraill a mwy.
  • Dysgu datblygu sgiliau mentora o chwith, gweithio gydag arweinydd presennol mewn sefydliad mawr.
  • Cwrdd ag ymgyrchwyr a sefydliadau sy’n ymladd dros newid cymdeithasol ac yn dysgu o lygad y ffynnon sut y maent yn gwneud hyn.

Mae yna 5 lle ar ôl ar yr Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol felly cofrestrwch eich diddordeb isod i dderbyn ffurflen gais.

 

Lleoliad

Rhaglen ddysgu gymysg yw hon gyda rhan fawr o’r dysgu’n digwydd ar-lein. Byddwn yn cynnal nifer o sesiynau wyneb yn wyneb dros y 10 mis nesaf. Byddwch yn derbyn digon o rybudd ymlaen llaw o’r dyddiadau a’r lleoliadau ar gyfer y sesiynau wyneb yn wyneb.

Bydd y sesiynau wyneb yn wyneb yn digwydd mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru.

Mae gennym gronfa hygyrchedd i gynorthwyo cyfranogwyr i fynychu sesiynau wyneb yn wyneb.

 

Ymgeisio

Nid oes meini prawf llym ar gyfer ymgyfrannu. Y cyfan rydyn ni’n ei ofyn yw eich bod yn:

  • 18-30
  • Byw, astudio neu’n gweithio yng Nghymru
  • Awyddus i newid y byd o’ch cwmpas er gwell
  • Dymuno dysgu sut mae pŵer yn gweithredu a sut y gallwch wneud gwahaniaeth.

Byddwn yn adolygu ceisiadau ac yn cynnig lleoedd ar sail barhaus wrth i ni dderbyn ceisiadau.

Swnio’n dda?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol os gwelwch yn dda gweler ein tudalen Cwestiynau Cyffredin neu cysylltwch â’r Rheolwr Rhaglen, Libbi.

Libbi Prestidge: elizabeth.prestidge@uprising.org.uk

Mae ceisiadau ar gyfer y rhaglen hon bellach wedi cau.